WebUntis

InfoDan – Področja

VEROUK


Program katoliške šole je pot evangelija, veselega sporočila, je pot bratstva in sestrinstva, je pot osebe, ki zajema iz Svetega pisma in zakramentov. Posebnega duha v našo hišo prinaša sv. Frančišek. Z njegovim zgledom se učimo biti del Cerkve, uči nas spoštovanja do ljudi in stvarstva, uči nas moliti.
V ure verouka so vpletene številne dejavnosti, ki nam pomagajo rasti in graditi razredno in šolsko skupnost. Obhajamo šolske svete maše, pripravljamo se na praznike, imamo dvodnevna duhovna srečanja z razredi, pri pouku nas obiščejo zanimivi gostje. Na god sv. Frančiška vsa šola poroma v kak zanimiv kraj. Dijaki imajo možnost iti na ekskurzije v Assisi, Rim, Firenze in Krakov.
Učimo se imeti odprte oči za potrebe ljudi v stiski, sodelujemo pri akcijah YoungCaritas in organiziramo dobrodelno tombolo za mlade v Bolgariji. Verouk je predmet povezovanja.

GASTRONOMIJA IN HOTELIRSTVO


Restavracijski menedžment, kuharstvo in prehrana so pomembni temelji izobrazbe na Višji šoli za gospodarske poklice. Ti predmeti nas bistveno razlikujejo od drugih tipov šol. Poleg sodobnih načinov kuhanja in strežbe se trudimo za posredovanje aktualnih trendov v gastronomiji.
Učni predmeti kot so kuharstvo in restavracijski menedžment, organizacija obratov ter prehrana in živilska tehnologija absolventkam in absolventom omogočajo zaposlitev v vseh vrstah in oblikah gostinstva in turizma tako v strokovnem delu kot v vodenju obratov. Ti predmeti pa niso pomembni le za poklicno izobrazbo, temveč tudi za zdrav način življenja.
Poleg osnovne izobrazbe v teh predmetih ponujamo dodatne kvalifikacije kot so mlada someljejka in somelje, mlada barmanka in barman ter poznavalka in poznavalec sirov. Te kvalifikacije nadgrajujejo pridobljeno znanje in odpirajo veliko dodatnih možnosti v vsakdanjem in poklicnem življenju.

MUBEKA — Glasba, likovna vzgoja in kreativno izražanje


Glasba in kreativno ustvarjanje lahko predstavljata majhen pobeg iz šolskega vsakdana in ponujata prostor za kreativnost in veselje. Pri pouku posredujemo dijakinjam in dijakom tipične vsebine likovne in glasbene vzgoje, po drugi strani pa poudarjamo tudi skupnosti med predmetoma. Z obiski galerij, koncertov ali gledaliških predstav želimo v mladih vzbujati zanimanje za kulturo. Za ta predmet ni nujno potreben talent, temveč aktivno sodelovanje in zanimanje dijakinj in dijakov. Tako je že marsikdo odkril nadarjenost in ljubezen do kreativnega ustvarjanja.Pri pouku umetnosti posredujemo teoretično znanje in eksperimentiramo z raznimi materiali in umetniškimi tehnikami. Veliko izrednih umetnin naših dijakinj in dijakov je razstavljenih po šoli, a tudi pri drugih projektih so ljudje občudovali njihove izdelke.

Pri pouku glasbe skupaj pojemo, plešemo in muziciramo, kar naj krepi skupnost in samozavest. Seveda se ukvarjamo tudi z drugimi vidiki glasbe in tako naše dijakinje in dijaki izvejo veliko zanimivega o zgodovini glasbe, skladateljih, različnih vrstah in zvrsteh ter glasbeni teoriji.

TUJI JEZIKI


»Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« (Wittgenstein)
Učenje tujih jezikov postaja v času naraščajočega svetovnega gospodarskega povezovanja in digitalizacije vedno bolj pomembno ter predstavlja izjemno prednost za zasebno in poklicno življenje.Angleščina je danes eden najpomembnejših jezikov in priljubljen obvezni predmet na naši šoli. V 4. letniku je na programu intenzivni jezikovni teden na Irskem ali v Angliji. V tem tednu lahko dijakinje in dijaki praktično preizkusijo svoje znanje jezika in ga tudi poglobijo.VŠ Št. Peter sledi načelom sodobne Evrope in dijakom omogoča, da se učijo drugega tujega jezika – italijanščine. Bližina naše šole z Italijo ponuja tudi priložnost, da vedno znova pogledamo k svojim sosedom in uživamo tamkajšnjo bogato kulturno in kulinarično ponudbo.

Ruščina zaseda sedmo mesto na seznamu najbolj razširjenih jezikov. Številna avstrijska podjetja imajo trgovinske odnose z Rusijo ali drugimi vzhodnoevropskimi državami. Prav tako postaja ruski jezik vse pomembnejši v domačem turizmu ter zdravju in wellnessu.

Tisti, ki se zanimajo za jezike, vedo, da učenje latinščine pomeni lažje razumevanje precejšnjega dela sodobnih romanskih jezikov in lažje učenje sodobnih tujih jezikov. Z zgodovinskega vidika pri latinskih lekcijah potujemo skozi evropsko preteklost in spoznavamo svojo kulturo.

DVOJEZIČNOST


Dvojezičnost je pomemben temelj našega pouka. Že od prvega letnika so dijakinje in dijaki vsak dan v vseh predmetih v tesnem stiku z obema deželnima jezikoma, z nemščino in slovenščino. V prvih dveh letnikih poučujemo vse predmete dvojezično, v 3. in 4. letniku pa mesečno menjamo med jezikoma, tako da je npr. september „slovenski“ in oktober „nemški mesec“. Pouk slovenščine podpirajo tudi zavzete asistentke iz Slovenije.
Poleg rednega pouka v nemščini in slovenščini (po tri tedenske ure in dodatna ura pospeševalnega pouka) ponujamo tudi intenzivni jezikovni teden v Celovcu oz. Ljubljani. Takrat se ne poglabljamo le v učenje jezika, ampak spoznavamo tudi znamenitosti koroškega oz. slovenskega glavnega mesta.
Naše absolventke in absolventi se na VŠ Št. Peter tako dobro naučijo nemščine oz. slovenščine, da ponavadi brezhibno opravljajo standardizirani diplomski in zrelostni izpit v obeh deželnih jezikih.

MATEMATIKA IN RAČUNOVODSTVO


Iz imena predmeta že lahko razberemo, da uporabna matematika ni več zgolj čisto računanje, temveč tudi njena uporaba. Zato se poleg poučevanju potrebnih osnovnih matematičnih veščin že od samega začetka pripisuje velik pomen aplikativnim nalogam na področjih gospodarstva, družbe, prehrane in gastronomije. Poleg izračuna takšnih nalog je poudarek usmerjen tudi v oblikovanje dejanskih odnosov.
Od leta 2016 je uporabna matematika tudi obvezen maturitetni predmet na vseh visokošolskih šolah v Avstriji.
Gospodarska izobrazba ima na Višji šoli Št. Peter velik pomen, ker želimo dijakinje in dijake kar najbolje pripraviti na njihovo poklicno življenje. V predmetih »gospodarsko poslovanje« in »računovodstvo« posredujemo vsebine, ki jih dijakinje in dijaki lahko preizkusijo v praksi že pri projektih na šoli. Pri teh vajah ne gledamo samo na gospodarski uspeh, temveč predvsem tudi na spoštljiv odnos do sočloveka. Oba predmeta sta glavna predmeta gospodarske izobrazbe in se zaključita z zrelostnim izpitom.

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA IN EKSKURZIJE


Zgodovina in zemljepis sta orientacija skozi čas in prostor. Ljudje živimo v najrazličnejših okoljih in pogojih, toda vsi si želimo, da ti čim bolj odgovarjajo našim potrebam in predstavam. Kdor pozna samo eno stvarnost, ne more niti izbirati niti primerjati niti si predstavljati, kako bi bilo lahko drugače. Kdor pa ve, od kod prihajamo, kje smo in pod kakšnimi pogoji živimo, lahko ocenjuje, vrednoti in tudi ceni. In tudi če sam ne more mnogo spremeniti, si lahko prizadeva svet vsaj malo spremeniti na bolje – kot si to predstavlja. Imeti orientacijo je pogoj za svobodo, da se lahko odločamo sami in da o nas ne odločajo drugi.
Zato je pouk zgodovine in zemljepisa velikega pomena. Gre za enakovredno poznavanje lastnega prostora in lastne zgodovine – Avstrije in Slovenije – in za poznavanje sveta brez evrocentristične prevzetnosti. Razgledanost sega dlje. Teoretično znanje pa krepijo ekskurzije v bližnjo okolico kot npr. k Peršmanu, in dlje k evropskim institucijam v Bruselj, Strasbourg in Luksemburg, na Dunaj, po Sloveniji, v angleško govoreče dežele, k športnemu udejstvovanju na športne tedne in drugam.

ŠPORT


Zavedamo se pomena gibanja in športa. Zelo se zavzemamo za to, da podpiramo vse dijakinje in dijake, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, da jim uspe optimalno združiti šolo in treninge. Zelo ponosni smo na dobro, večletno sodelovanje s centrom Sportunion Rosenbach, ki športnikom omogoča nadaljevanje profesionalnega tekaškega in biatlonskega treninga doma na Koroškem, v neposredni bližini naše Višje šole in interanta. Poleg tega skušamo omogočiti tudi športnikom iz drugih športnih panog, da v zadovoljstvo vseh kombinirajo šolo in šport. Tako lahko zagotovimo, da napredujejo na obeh področjih. Če dijakinjo oz. dijaka zanimajo šolanje in športni treningi, to na naši šoli ni samo mogoče, temveč to tudi podpiramo.

INTERNAT ŠT. PETER


Internat je namenjen dijakinjam in dijakom Višje šole za gospodarske poklice, ki zaradi oddaljenosti ne bi mogli obiskovati šole. V svojem bistvu je kraj učenja za življenje.
Nekaj najlepšega v internatu je skupnost, so medsebojne vezi, ki se spletajo počasi. Vsak s seboj prinaša sebe, tu pa živimo skupaj, brez dodatnega »servisa«. Mladi imajo v internatu svoje zadolžitve in odgovornosti. Trudimo se, da bi s programom odgovarjali na izzive časa, mlade spodbujali k aktivnosti, razvoju darov, sposobnosti, ki jih ima vsak. Jasno imamo postavljena merila sobivanja, ki omogočajo varnost. Temelje dajejo krščanske vrednote in vzgojno izročilo šolskih sester.
Internat Št. Peter sestavljata dve ločeni enoti: nad šolo je enota Frančišek, ki sprejme 23 fantov, ki jih spremljata vzgojiteljici Marta Habe in Katarina Čebulj. Enota Klara je za lučaj oddaljena od šole in sprejme 47 deklet, ki jih spremljata vzgojiteljici Katja Križnar in vodja internata s. Urša Šebat.
Več informacij: internat-stpeter.at

ZAKAJ NA VŠ ŠT. PETER?


VŠ Št. Peter je šola z dolgoletno tradicijo, obiskovale so jo številne generacije mladih ljudi od njene ustanovitve pred več kot 110 leti do danes. Upoštevajoč zahteve 21. stoletja ne posredujemo našim dijakinjam in dijakom le strokovnega znanja in splošne izobrazbe, temveč tudi srčnost, strpnost in solidarnost do drugih.
Dodatna prednost je dvojezičnost, ki jo živimo vsak dan pri pouku in v prostem času. Naša šola je zanimiva ponudba za vse tu in onstran Karavank, kateri želijo pridobiti evropsko priznan diplomski in zrelostni izpit in kakovostno poklicno izobrazbo. Tudi naše zavzete športnice in športniki cenijo, da lahko trenirajo v neposredni bližini, v centru za tek na smučeh in biatlon Št. Jakob.
Poglejte in prisluhnite, zakaj so se mladi od blizu in daleč odločili za Št. Peter!

Nazaj